Warunki wstąpienia

Członkiem KLUBU może być osoba fizyczna zajmująca się strategią marketingową i/lub strategią komunikacji która:

a)     odznacza się w swej działalności wysokimi standardami etycznymi i moralnymi;
b)     akceptuje cele i środki działania KLUBU oraz chce efektywnie przyczyniać się do ich realizacji;
c)     świadczy pełen zakres usług z zakresu strategii marketingowej i/lub strategii komunikacji;
d)     prowadzi działalność w zakresie strategii marketingowej i/lub strategii komunikacji przez co najmniej 3 lata.

Kapituła KLUBU może przyznać członkostwo osobie, która nie spełnia kryterium określonego w pkt. 1 d) – jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją i nie wpłynie w sposób negatywny na działalność KLUBU. Dodatkowo kapituła ma prawo powołać członków specjalnych i honorowych jeśli jest to uzasadnione interesem KLUBU.